Skip to main content

Integritet & personuppgifter

All information som du anger på vår webbplats, t.ex. vid registrering, hålls inom koncernen Köpings Bostads AB. Vi ger aldrig ut några som helst uppgifter till tredje part. Det enda undantaget är om rättsliga åtgärder eller lagstiftning kräver att vi lämnar ut dessa uppgifter.

Den 25 maj 2018 började EU:s dataskyddsförordning (GDPR) att gälla som lag. Den ersatte PUL (personuppgiftslagen).

Den nya lagstiftningen påminner mycket om den tidigare men kraven på hur vi som företag behandlar dina personuppgifter skärps. Vi värnar om din personliga integritet och det är viktigt att du känner dig trygg med vår hantering av personuppgifterna, vi vill gärna att du läser vidare så att du får veta mer om hur vi arbetar.

Ett av syftena med GDPR är just att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt din rätt till skydd av personuppgifter. Den innehåller även regler om hur företag och organisationer får behandla personuppgifter (artikel 5). Ett annat syfte med den nya lagstiftningen är att skapa enhetliga dataskyddsregler inom hela EU. Personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i bolaget och KBAB Service AB är Köpings Bostads AB (556014-9758). Köpings kommuns dataskyddsombud företräder även Köpings Bostads AB med koncern.

Vad är personuppgifter?

All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Exempel på personuppgifter är:

• namn
• personnummer
• adress
• telefonnummer
• e-postadress
• bilder med mera

Vad använder vi uppgifterna till?

Vår behandling/användning av personuppgifter som lämnats av dig som kund, är till för att handha bostaduthyrningen samt för att kunna fullfölja vårt åtagande till dig som hyresgäst efter att avtal har skrivits. Exempel på när vi behandlar dina personuppgifter:

• när du registrerar dig i vår bostadskö
• när du har anmält att du vill ha förslag om lediga bostäder/parkeringar
• när du blir erbjuden en lägenhet (annars får vi inte kontakt med dig)
• när vi skriver ett avtal med dig
• när du gör en felanmälan

Hur behandlar vi uppgifterna?

I lagen finns regler om hur personuppgifter får behandlas. Det finns grundläggande principer för behandling och krav på rättslig grund, det vill säga att uppgifterna ska behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt. Vi måste ha ett tydligt ändamål och syfte för att kunna lagra uppgifterna. De ska vara korrekta, uppdaterade och förvaras i en säker miljö. Ett exempel på en laglig grund är ett avtal. Vi lämnar ibland ut dina personuppgifter till samarbetspartner. Till exempel, om du tecknar en hemförsäkring med försäkringsbolaget som vi samarbetar med behöver vi dela dina uppgifter så att du blir försäkrad. Vi kan även lämna ut dina uppgifter till olika entreprenörer för arbeten som vi själva inte utför. Du har rätt att kostnadsfritt en gång om året, efter skriftlig ansökan få besked om vilka personuppgifter om dig som behandlas. Du kan också begära rättelse av de personuppgifter som behandlas.

Vad sker när vi inte behöver ha uppgifterna längre?

Gallring av personuppgifter sker efter det att ett hyresförhållande har avslutats enligt gällande lagstiftning. Vid begäran om utträde ur bostadskön så raderas uppgifterna omgående.