Skip to main content

Hemförsäkring

När du flyttar in hos oss ska det finnas en gällande hemförsäkring. Som hyresgäst är du ansvarig för att teckna en försäkring för ditt hem, det är en liten kostnad men en stor trygghet för dig. En hemförsäkring är basen och andra försäkringar är nödvändiga komplement för ett fullgott skydd. Många tycker att det är svårt att sätta sig in i vilka försäkringar man behöver, men vi råder alla att ta sig lite tid för att gå igenom och se över sitt skydd för olika typer av händelser.

Du är själv ersättningsskyldig om det uppstår någon skada i bostaden, det gäller oavsett om det är du eller gäster till dig som orsakat skadan. Extra viktigt är det naturligtvis att vara skyddad vid brand i hemmet, eftersom du även är ersättningsskyldig om annans (grannens) egendom skadas. En hemförsäkring hjälper dig vid sådana tillfällen. Till exempel kan du få ersättning för brand- och nedsotningsskador, samt merkostnad för annat boende om din bostad blivit förstörd av en brand eller vattenskada.

Följande delar ingår i alla hemförsäkringar

Innehållet i varje del kan skilja sig lite beroende på vilket försäkringsbolag man har.

  • Egendomsskydd (lösöre), ger ersättning vid exempelvis brand, inbrott, stöld (även id-stöld). Avser personliga ägodelar.
  • Reseskydd, gäller vanligtvis i 45 dagar (skiljer sig lite beroende på vilket försäkringsbolag du har).
  • Ansvarsskydd (skadeståndsskydd), om du har orsakat skada på person eller egendom kan du bli ersättningsskyldig.
  • Rättsskydd (juridiskt ombud), kan ersätta dina kostnader för ett juridiskt ombud vid en rättstvist.
  • Överfallsskydd, kan ge ersättning om du till exempel blivit misshandlad.

Vem omfattas av hemförsäkringen?
Vanligtvis gäller hemförsäkringen för den som står för hyreskontraktet samt för övriga familjemedlemmar som är folkbokförda och bor på adressen. Den gäller inte för inneboende. Kolla med ditt försäkringsbolag vad som gäller för dig.

AKTSAMHETSKRAV

För att kunna få full ersättning vid inbrott, stöld eller annan skada måste du ha varit aktsam. Har du brutit mot något av kraven som finns i villkoren kan ersättningen minskas eller utebli. Hur stor minskningen blir beror på hur din oaktsamhet påverkat skadan och omfattningen.

Några av kraven är:

  • Lås dörrar och stäng fönstren när du inte är hemma.
  • Cykeln ska vara låst med godkänt cykellås.
  • Lämna inte levande ljus utan tillsyn.

Tänk på att du måste vara särskilt försiktig utanför hemmet med värdefulla saker som smycken, klockor, kameror med mera.

Vad ersätts inte?
Två exempel är,

  • Stöld eller skadegörelse som begås av någon som har tillåtelse att vara i din bostad.
  • Stöld av pengar eller värdehandlingar som du har med dig utanför bostaden. Gäller även om de förvaras i garage eller förråd

Se gärna över med ditt försäkringsbolag om vad din hemförsäkring omfattar.

Anmäl fel och brister i tid

Enligt hyreslagen är du skyldig att omedelbart anmäla brister och fel som uppstått i din lägenhet, framförallt fel som kan leda till allvarligare skador. Anmäler du inte felet i tid kan det innebära att hemförsäkringen inte gäller och du som hyresgäst blir själv ansvarig.